หน้าแรก | ประวัติบริษัท | Product Distributor | A&A Product | บริการของเรา | ลูกค้าของเรา | ติดต่อเรา
     

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท เอ แอนด์ เอ คอนโทรล จำกัด สำนักงานใหญ่ และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 53/90 ม.3 ถ.บางนา–ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-744-4961 (อัตโนมัติ 8 สาย) แฟ็กซ์ 0-2744-4904, 0-2398-6650 บริษัท เอ แอนด์ เอ คอนโทรล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าที่เคยผ่านงานมากับบริษัทของประเทศญี่ปุ่นและยุโรปมาหลายปี
มีความมุ่งมั่นและมีความชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ รวมถึงงานบริการและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ พร้อมทั้งรับ
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ นอกจากมีทีมงานวิศวกร และทีมงานบริการในทุกๆ ด้านที่มีประสบการณ์สูงแล้ว ยังมีความ
สัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับบุคคลสำคัญในวงการวิศวกรรมของไทย อย่างกว้างขวาง จึงมีความพร้อมในการเปิดกิจการ บริษัท เอ แอนด์ เอ
คอนโทรล จำกัด มาตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541 โดย บริษัทฯ จะเปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น

นโยบายคุณภาพ

บริษัท เอ แอนด์ เอ คอนโทรล จำกัด มีนโยบายที่จะเป็นผู้ผลิต ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และผู้ให้บริการงานระบบไฟฟ้า ที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ บนพื้นฐานของการบริการหลังการขายที่ดี และส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนำเอาระบบคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน เพื่อให้ตรงกับ
คำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า

“มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า พัฒนางานบริการ
ประสานการส่งมอบ สนองตอบความพึงพอใจ”


พนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพจะได้รับการชี้แจงให้เข้าใจในนโยบายนี้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ คงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ตลอดไป

เป้าหมายคุณภาพ

บริษัท เอ แอนด์ เอ คอนโทรล จำกัด ได้ผ่านการดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (WIT) และพัฒนาไปสู่ ISO 9001 : 2000 ในปี พ.ศ. 2546 (BVQI) จนถึงปัจจุบันในขอบเขต “ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า และการให้บริการงานระบบไฟฟ้า” เป้าหมายหลัก
ของบริษัทฯ ในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง คือ การพัฒนาทักษะของบุคลากร, ระบบการบริหารจัดการ, การปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร, เครื่องมือและเครื่องวัดที่ทันสมัย, การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

• วัตถุประสงค์คุณภาพ

1. ด้านงานผลิต
- ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้ต่ำกว่า 1%
- ลดความผิดพลาดในการรับวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิน 1%
- ลดการส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด ให้ต่ำกว่า 3%
- การซ่อมบำรุงเครื่องจักรตรงตามโปรแกรมซ่อมบำรุง 100%
- มีการอบรมช่างเครื่อง, ช่างเชื่อม, ช่างสี, ช่างบัสบาร์และช่างวายริ่ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน และลดความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักรใน กระบวนการผลิต
รวมทั้งเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกรายละเอียดของงานผลิต

2. ด้านงานบริการ
- เน้นการวางแผนงานที่ดี & จัดทำ Shop Drawing อย่างละเอียดให้ลูกค้าอนุมัติก่อนติดตั้ง
จริงทุกครั้ง
- ใช้เทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้งานที่ออกมามีความสมบูรณ์ที่สุด
- ดำเนินงานตามแผนไม่ให้หลุด Weekly Schedule & Monthly Schedule
- ลดการใช้เครื่องมือเครื่องวัดผิดพลาดได้ไม่เกิน 1%
- มีการอบรมทีมงานช่างไฟฟ้า และช่างแอร์ตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- มีการประชุมภายใน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขระบบการทำงานและกำหนดแนวทางดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกันในแต่ละโครงการทุกสัปดาห์ 

 

 


Managing Director


Deputy Managing Director


ISO 9001:2008


Our Team


Our Team


Our Team

 

 


Copyright 2012 - A&A CONTROL CO., LTD.